Re-Guard header

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi tájékoztató

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

 

I. A kezelt személyes adatok köre

A weboldal látogatásához alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a weboldalon található egyes szolgáltatások (regisztráció, ajánlatkérés és megrendelés) igénybe vételéhez személyes adatok közlése szükséges.

A hírlevélre feliratkozás, a regisztráció, az ajánlatkérés és a megrendelés során kért adatok megadása mindenképpen szükséges, amely egyben azt is jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén az érintett elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve a RE-GUARD Kft. egyes szolgáltatásaihoz nem férhet hozzá, vagy megrendelést nem eszközölhet.

 

A RE-GUARD Kft. által kezelt személyes adatok köre:

 • hírlevélre feliratkozás esetén: név, e-mail cím,
 • regisztráció esetén: név, adószám, telefonszám, e-mail cím
 • ajánlatkérés és termékrendelés esetén: név, adószám és/vagy közösségi adószám, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, átvételi munkatárs neve, átvételi munkatárs
 • kapcsolattartás esetén: kapcsolattartói név, kapcsolattartói telefonszám, kapcsolattartói e-mail cím
 • szállítás esetén: termék átvételére jogosult személy neve, telefonszáma, e-mail címe

 

II. Az adatkezelés jogalapja és célja, az adatkezelés időtartama

Hírlevélre feliratkozás esetén az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik, és az adatokat kizárólag a RE-GUARD Kft. hírlevél szolgáltatásának teljesítése, illetve a RE-GUARD Kft. egyes termékeiről és elérhető akciókról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezeljük, tároljuk. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalap lesz. Ezeket az adatokat az érintett hírlevélről való leiratkozásáig kezeljük, így amennyiben Ön a hírlevélről leiratkozik, adatait töröljük. A hírlevélről a hírlevélbe ágyazott „leiratkozás” linkre kattintva, vagy a RE-GUARD Kft. leiratkozas@re-guard.hu  e-mail címére történő, ilyen tárgyú kérelem megküldésével iratkozhat le.

Regisztráció esetén az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik, és az adatokat kizárólag a RE-GUARD Kft. termékeire vonatkozó ajánlatkérést és megrendelést biztosító, és az érintett megrendeléseit tároló felhasználói fiók létrehozása céljából kezeljük, tároljuk. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalap lesz. Ezeket az adatokat a felhasználói fiók érintett általi törléséig kezeljük.

Ajánlatkérés és termékrendelés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalap lesz, azaz az adatkezelésre szerződés teljesítése miatt kerül sor, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez az adatkezelés szükséges. Az érintett adatait az adatkezelő weboldalán (www.re-guard.hu) keresztül vagy a RE-GUARD Kft. által rendszeresített adatbekérő űrlap kitöltésével leadott ajánlatkérésben és/vagy megrendelésben meghatározott termékkel kapcsolatos árajánlat elkészítése és az érintett részére való megküldése, valamint a megrendelt termék kiszállítása, illetőleg az ajánlatkéréssel vagy termékrendeléssel összefüggően az érintettel való kapcsolattartás céljából kezeljük. Amennyiben az érintett az ajánlat megküldését követően az adott terméket nem rendeli meg, úgy az érintett adatait töröljük. Amennyiben a megrendelt termék az érintett részére kiszállításra került, az érintett adatait a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeljük.

Kapcsolattartás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap lesz, vagyis az érintett adatainak kezelése a RE-GUARD Kft. és a szerződő fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges. A RE-GUARD Kft. és a szerződő fél jogos érdeke, hogy a szerződés teljesítése körében a szerződő féllel a RE-GUARD Kft. kapcsolatot tartson. Az érintett adatait tehát a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás céljából, a szerződés teljesítéséig, vagy addig kezeljük, amíg a kapcsolattartó személyének megváltozását a szerződő fél részünkre be nem jelenti.

Szállítás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap lesz, vagyis az érintett adatainak kezelése a RE-GUARD Kft. és a szerződő fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges. A RE-GUARD Kft. és a szerződő jogos érdeke, hogy a szerződés teljesítése körében a szerződő fél által megrendelt terméket a RE-GUARD Kft. a szerződő fél részére kiszállítsa vagy kiszállíttassa, és hogy a megrendelt terméket a szerződő fél képviseletében eljáró, az átvételre feljogosított személy vegye át. Az érintett adatait tehát a szerződés teljesítése céljából, a megrendelés teljesítéséig, azaz a megrendelt termék átadás-átvételéig, vagy addig kezeljük, amíg az átvételre jogosult személyének megváltozását a szerződő fél részünkre be nem jelenti.

Felhívjuk figyelmét, hogy – a hatályos jogszabályok adta lehetőségek között – a RE-GUARD Kft. jogos érdekének érvényesítése céljából (pl.: a szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges jogvita rendezése) az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, a fenti joglapok megszűnését követően, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is, legkésőbb az általános polgári jogi elévülési időtartam végéig, azaz az esetleges követelés esedékessé válásától számított 5 (öt) évig kezelhetjük. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap lesz.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) iratmegőrzésre vonatkozó rendelkezései értelmében a termékértékesítésről kiállított, és az érintett részére megküldött számlát (és ekként a számlán szereplő személyes adatokat) a RE-GUARD Kft. a megőrzésre vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítése érdekében az Szt. 169. § bekezdésében foglalt határideig [8 (nyolc) év] megőrzi. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalap lesz. A RE-GUARD Kft. az így megőrzött adatokon az őrzés kivételével más adatkezelési műveletet a megőrzés időtartama alatt nem végez.

 

III. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

RE-GUARD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 2089 Telki, Tücsök utca 16.
 • Cégjegyzékszám: 13 09 091185
 • Adószám: 12839470-2-13
 • E-mail cím: info@vedoruhazat.hu
 • Honlap: www.re-guard.hu

Az érintett személyes adataihoz az értékesítés és pénzügyi munkakörben dolgozó munkavállalóink a szolgáltatás és az értékesítés teljesítésével összefüggő okból, a szükséges mértékben férnek hozzá.

 

IV. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ADATTOVÁBBÍTÁS

1.

A RE-GUARD Kft. weboldalán (www.re-guard.hu) a weboldal üzemeltetése, illetve a hírlevélre való feliratkozás és a regisztráció során megadott személyes adatok rögzítése vonatkozásában tárhely-szolgáltatót veszünk igénybe.

A tárhely-szolgáltató adatfeldolgozó adatai:

 • MediaCenter Hungary Kft.
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Erkel Ferenc utca 5.
 • Adószám: 13922546-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03 09 114492
 • Postacím, iroda: 6000 Kecskemét, Erkel Ferenc utca 5.
 • Weboldal: www.mediacenter.hu

 

2.

A RE-GUARD Kft. az érintett azon személyes adatait, amelyek a szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéssel összefüggésben kiállított számlán szerepelnek (név, számlázási cím, adószám), jogszabályi kötelezettség (könyvelési és számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében a RE-GUARD Kft. könyvelője részére továbbítja.

Az adatfeldolgozó adatai:

 • WOLF ALLIANCE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cím: 2089 Telki, Zápor utca 10.
 • Cégjegyzékszáma: 13-09-221008
 • Adószám: 12541212-2-13

 

3.

A RE-GUARD Kft. az érintett azon személyes adatait, amelyek a szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéssel összefüggésben kiállított számlán szerepelnek (név, számlázási cím, adószám), vagy amelyek a szerződésen szerepelnek, jogszabályi kötelezettség (pénzügyi, könyvelési és számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében a RE-GUARD Kft. könyvvizsgálója részére továbbíthatja.

Az adatfeldolgozó adatai:

 • H & H Homor és Társai Könyvvizsgáló, Gazdasági- és Adótanácsadó Korlátolt felelősségű társaság
 • Cím: 3530 Miskolc, Petőfi S. utca 2. 2. em. 2.
 • Cégjegyzékszáma: 05 09 007258
 • Adószám: 11589828-2-05
 • Weboldal: www.homorestarsai.hu

 

4.

A RE-GUARD Kft. az érintett azon személyes adatait (név, szállítási cím), amelyek a megrendelés teljesítéséhez és a termékek kiszállításához szükségesek, a kiszállítást végző futárszolgálatok részére továbbítja.

Az adatfeldolgozó adatai:

 • Englmayer Hungária Kft.
 • Székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 16.
 • Cégjegyzékszám: 13 09 104044
 • Adószám: 11330174-2-13
 • Weboldal: www.englmayer.at/hu
   
 • DPD Hungary Kft.
 • Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., 2. em.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-888141
 • Adószám: 13034283-2-41
 • Weboldal: www.dpd.hu

 

V. Cookies (sütik)

Annak érdekében, hogy a honlap a lehető leghatékonyabban működjön, az adatkezelő cookie-kat azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt és egyéb technológiákat küld az érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások nyújtása, valamint anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. adatkezelő a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

Más azonosításra alkalmas adatokat az adatkezelő nem gyűjt, kivéve, ha azokat érintett önként adja meg. Amennyiben érintett regisztrált felhasználó, az adatkezelő a kérésére cookie-kat használhat, hogy felismerje érintette, mint regisztrált felhasználót és megkönnyítse az érintett hozzáférését.

 

ALKALMAZOTT COOKIE-K:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az adatkezelő honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe ezt blokkoló kiegészítőt. Elérhetőségük: www.google.com/analytics.

 A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, 
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. 

 

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:

(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

(b) a személyes adataihoz való hozzáférést;

(c) személyes adatainak helyesbítését;

(d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását;

(e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztató szerinti elérhetőségére megküldött kifejezett nyilatkozattal vonhatja vissza a hozzájárulását.

Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a jelen tájékoztató szerinti elérhetőségünkre várjuk. Az érintett írásbeli kérelmére – 30 (harminc) napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, haladéktalanul helyesbítjük adatait, illetve kérésére haladéktalanul töröljük azokat.

 

A GDPR. 18. cikke szerint Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 

A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintettet jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 

A GDPR 11. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. II/A. és VI. fejezetei tartalmazzák.

 

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb tény, adat

A RE-GUARD Kft. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a RE-GUARD Kft. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

 

 

Hatályos: 2021. november 16-tól