Re-Guard header

Érdekmérlegelési teszt

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT kapcsolattartó és termék átvételére jogosult személy személyes adatainak kezelése tárgyában

Érdekmérlegelési teszt

kapcsolattartó és termék átvételére jogosult személy személyes adatainak kezelése tárgyában

 

1. Az adatkezelő jogos érdeke

1. 1. Az Adatkezelő érdeke

A RE-GUARD Kft. (továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) számos vevővel rendelkezik, akik között jogi személyek és egyéni vállalkozók is vannak. A vevők az Adatkezelő által forgalmazott termékek vásárlói.

Az Adatkezelő érdeke, hogy a vevőkkel létrejött szerződések teljesítése körében kapcsolatot tartson, illetve hogy a vevő által megrendelt terméket a RE-GUARD Kft. a vevő részére kiszállítsa vagy kiszállíttassa, és hogy a megrendelt terméket a vevő képviseletében eljáró, az átvételre feljogosított személy vegye át.

 

1. 2. Az adatkezelői érdek jogszerűségének igazolása

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos.

Az Adatkezelő érdeke a kapcsolattartó és a termék átvételére jogosult személy személyes adatainak kezelése körében megfelelően konkrétnak tekinthető: az Adatkezelő és a szerződő fél között létrejött szerződés teljesítéséhez és a szerződéssel összefüggő kapcsolattartáshoz szükséges az adatkezelés.

A jogos érdek egyúttal valódi és aktuális: a szerződés teljesítéséhez és kapcsolattartáshoz fűződő érdekek valódi védendő érdekek, amelyekhez Az Adatkezelőnek gazdasági és üzleti érdeke fűződik. A jogos érdek aktuális, hiszen a kapcsolattartás és szerződés teljesítése iránti érdek az Adatkezelő működéséhez kapcsolódóan folyamatosan fennáll.

Ezen érdekek egyébként a szerződő fél (vevő) mint harmadik fél érdekeinek is tekinthetők. Továbbá az érintettnek mint a szerződő fél munkavállalójának vagy képviselőjének az érdeke is az, hogy az Adatkezelő és a szerződő fél közötti szerződés teljesedésbe menjen, főként, hogy amennyiben az érintett a szerződő fél munkavállalója, úgy munkaköri kötelezettsége, hogy a szerződés teljesítése körében közreműködjön.

 

2. Az adatkezelés szükségessége

A kapcsolattartó és a termék átvételére jogosult személy adatainak és elérhetőségeinek (név, telefonszám, e-mail cím) ismerete nélkül a szerződéssel összefüggő, üzleti célú kapcsolattartásra nem lenne lehetőség, és a termék átadás-átvétele (ekként a szerződés teljesítése) ellehetetlenülne.

A szerződéses jogviszony fennállása alatt számos olyan kérdés merülhet fel, amely miatt az Adatkezelőnek és a szerződő félnek rövid úton egyeztetnie kell egymással (pl.: a teljesítéssel összefüggő részletkérdések, határidők, esetleges nem várt események, a szerződés módosítását igénylő kérdések, számlázási, fizetési kérdések stb.).

Ahhoz, hogy az Adatkezelő a megrendelt terméket a szerződő fél részére bizonyíthatóan át tudja adni, elengedhetetlen annak ismerete, hogy a szerződő fél részéről ki jogosult a terméket átvenni, illetőleg ki jogosult az átadás-átvétel tényét hitelt érdemlően, aláírásával igazolni. A termék átvételére jogosult személy elérhetőségét azért is szükséges ismerni, mert ha a termék kiszállításával kapcsolatban valamilyen nem várt esemény (pl.: baleset, késedelem, hibás kiszállítási cím stb.) merülne fel, az átvételre jogosult személyt értesíteni kell, vagy lehetséges, hogy tőle tájékoztatást kell kérni.

Amennyiben az Adatkezelő ezeket a személyes adatokat nem kezelné, a szerződéses kötelezettségek teljesítése megnehezülne vagy meghiúsulna. A kapcsolattartó és a termék átvételére jogosult személy fentebb megjelölt személyes adatainak kezelése helyett nem azonosítható olyan másik módszer, amellyel az Adatkezelő céljai elérhetőek lennének.

 

3. Az érdekek mérlegelése

3.1. Az érdekek azonosítása és vizsgálata

Az Adatkezelő jogos érdekének természete és jellege: az Adatkezelő érdeke jogilag védett, igazolható érdek. A kötelem teljesítésére vonatkozó kötelezettséget a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 6:34. §-a, míg a szerződés megkötését követően fennálló együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget a Ptk. 6:62. §-a rögzíti.

Az érintett érdekei, jogai és szabadságai: az adatkezelés az érintettnek a Ptk.-ban meghatározott személyiségi jogát, illetve a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát és az információs önrendelkezéshez való jogát érinti. Fontos szempont, hogy a kapcsolattartás és a termék átvétele az érintett munkaviszonyból vagy egyéb szerződéses jogviszonyból származó kötelezettsége, így az Adatkezelő és az értintett érdeke megegyezik, egyúttal ugyanez az érdeke a szerződő félnek mint harmadik személynek is.

 

3.2. Az adatkezelés jellemzői

A kezelt személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a kapcsolattartó személy személyes adatait alapvetően addig kezeli, amíg a szerződő féllel fennálló jogviszony meg nem szűnik, vagy a kapcsolattartó személyében változás nem következik be. Az Adatkezelő a termék átvételére jogosult személy adatait alapvetően addig kezeli, amíg a termék átadás-átvétele meg nem történik, vagy az átvételre jogosult személyében változás nem következik be. Amennyiben a szerződéses jogviszonyból eredően a felek között jogvita támad, a perjogi szabályok szerint az Adatkezelő köteles bizonyítani, hogy a szerződést teljesítette, illetve hogy kötelezettségeinek eleget tett, valamint, hogy a szerződő fél szerződésszegést követetett el. Mindezért elkerülhetetlen, hogy az Adatkezelő birtokában legyen azoknak az információknak és bizonyítékoknak, amelyek egy esetleges jogvita során relevanciával bírnak. Erre tekintettel előfordulhat, hogy az Adatkezelő az érintett adatait a jogvita rendezéséig, vagy az általános polgári jogi elévülési határidő lejártáig, azaz a követelés esedékessé válásától számított 5 (öt) évig kezeli.

Az adatkezelés módja: Az adatkezelés csak és kizárólag az adatok azon körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a cél eléréséhez. Az adatokat a szerződés (okirat), az Adatkezelő által rendszeresített nyomtatott űrlap, illetve online regisztráció esetén az Adatkezelő honlapjának felhasználói felülete rögzíti.

Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása: Az Adatkezelő azon munkatársai férnek hozzá az érintett adataihoz, akiknek munkaköréből adódóan erre felhatalmazásuk van.

 

3.3. Adatkezelés hatásai

Az érintettre vonatkozó hatások: Az érintett számára az adatkezelés pozitív eredményt is hozhat, ugyanis az érintett a munkaköri vagy egyéb szerződéses kötelezettségének teljesítése körében köteles az Adatkezelővel kapcsolatot tartani, illetve az Adatkezelő által értékesített terméket átvenni, így az adatkezelés az érintett kötelezettségeinek teljesítéséhez is szükséges. Az érintett számára az adatkezelés negatív hatása lehet, hogy az érintett adatai – a szerződő felek jogos érdekeinek érvényesítése céljából – külön hozzájárulása nélkül is rögzítésre kerülnek.

 

3.4. Az érdekmérlegelés eredménye

A jogos érdek fennáll.

A szerződés teljesítése körében szükséges kapcsolattartás, valamint a termék átadás-átvétele és annak igazolása olyan érdek, amely nem kizárólagosan az Adatkezelő érdeke, hanem a szerződő fél mint harmadik személy érdeke is, és amely érdek egyúttal a kötelmi jogi kötelezettségek teljesítésére vezethető vissza. Továbbá ezen érdekek egyben az érintett érdekei is.

Az Adatkezelőnek jelentős érdeke fűződik ahhoz is, hogy szerződéses kötelezettségeit megfelelően, szerződésszerűen teljesítse, ezzel elkerülve az esetleges jogvitákat. Az Adatkezelő jogos üzleti érdeke, hogy szerződéses partnereiben elégedettséget váltson ki, és velük jó üzleti kapcsolatot tartson fenn.

Az adatkezelő érdeke valós, jogszerű, és aktuális érdek, ezért lehetőség van az adatkezelés szükségességének vizsgálatára.

Az adatkezelés szükséges.

Az adatkezeléssel elérni kívánt cél, vagyis a szerződés teljesítése és a teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás más módszerrel nem megvalósítható, így az Adatkezelő jogos érdeke egyéb módon nem elérhető.

Mindezek alapján a jogos érdek szükségessége is fennáll, így lehetőség van az arányosság vizsgálatára is.

A megvalósított adatkezelés az értintett érdekeinek, jogainak és szabadságainak arányos korlátozását valósítja meg.

Bár az adatkezelés korlátozza az érintettnek a személyes adatok védelméhez, az információs önrendelkezéshez való jogát, ezt az adatkezelés célhoz kötöttségéből, az adattakarékosság elvéből, valamint a korlátozott és arányos adatkezelés elvéből adóan az érintett jogait csak részlegesen, időben meghatározott intervallumban, és a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából teszi.

Az Adatkezelő érdeke egybeesik a szerződő fél mint harmadik személy érdekeivel, és egy bizonyos fokig egybeesik az érintett érdekeivel is.

Az Adatkezelőnek a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke tehát legitim érdeknek tekinthető.

Az adatkezelés esetleges, az érintettre gyakorolt negatív hatásai a tiltás irányába hatnak, azonban a negatív hatásokat ellensúlyozza az adatkezelés időben korlátozott, arányos volta, és hogy az érintett, valamint a szerződő fél mint harmadik fél érdekei az Adatkezelő érdekeivel megegyeznek.

Mindezek figyelembe vételével kijelenthető, hogy az adatkezelés arányos.

A jelen érdekmérlegelési teszt tehát arra az eredményre jut, hogy az érintett érdekei, jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekeivel szemben.

 

Hatályos: 2021.november 16-tól